Alles Over Jezus Christus Oude spijkerkruis - Alles Over Jezus Christus Banier

Discipelschap

 • Afleidingen in het Christelijke leven: Sta jij toe dat media, muziek en je drukke leefstijl jou afleiden van zaken die echt belangrijk zijn? Leer het belang van evenwicht.
 • Annihilationisme: Wat is deze doctrine over de hel? Is het een Bijbelse mogelijkheid? Welke verzen spreken over de hel en Gods kijk op zonde?
 • Apologetiek: Ben jij op zoek naar het antwoord op de vraag waarom zowel sceptici als Christenen de plank misslaan? Ben jij de standaard antwoorden beu?
 • Belijden van zonde: Waarom is het belangrijk dat wij onze zonden belijden en wat bereiken we ermee? Wat is het resultaat? Hoort God ons?
 • Bescheidenheid: Ontdek hier nuttige tips over hoe jij je op een ingetogen manier kunt kleden en in de tegenwoordige wereld bescheiden kunt leven. Bestudeer enkele tips voor het moderne leven.
 • Bestaat de hel?: Is de plaats van foltering en lijden waarover in de Bijbel wordt gesproken een realiteit? Is het een letterlijke plaats?
 • Bewijs voor het Christelijke geloof: Bestaat er enig werkelijk bewijs dat bekrachtigt wat zo velen geloven? Wat vertelt het bewijs ons?
 • Bijbelconcordantie: Een alfabetische index van alle woorden die in de Bijbel gebruikt worden. Strongs uitgebreide concordantie en andere hulpmiddelen.
 • Bijbelleesrooster: Wil jij beginnen met het lezen van de Bijbel? Ontdek hoe je een systeem kunt gebruiken dat voor jou goed zal werken.
 • Bijbelse wetenswaardigheden: Ontdek hier interessante feiten over de Bijbel. Welke zijn de belangrijkste verzen en hoe zijn de boeken gerangschikt?
 • Bijbelverhalen voor kinderen: Bekijk de volgende tips eens over het delen van Gods Woord met kinderen. Jezus nam de tijd om kinderen de waarheid te vertellen. Hij was een geweldig voorbeeld voor ons.
 • Bijbelverzen: Onderzoek de feiten van de Bijbel. Beschouw het doel van de Bijbel. Begrijp de kracht van de Bijbel.
 • Bijbelverzen over liefde: Lees verzen over Gods liefde voor ons, onze liefde voor God en onze liefde voor elkaar.
 • Bijbelvragen: Een toegewijde en geloofwaardige bron voor antwoorden die op de Bijbel gebaseerd zijn. Kijk eens naar de meest gestelde vragen en onderzoek de antwoorden.
 • Christelijk discipelschap: De Bijbelse geschiedenis van de eerste twaalf discipelen. Een transformatieproces. Wat betekent dit voor de gelovigen van vandaag?
 • Christelijk ouderschap: Ontdek tips over de opvoeding van je kind volgens Gods principes. Wat zijn de grondbeginselen van tuchtiging en opvoeding?
 • Christelijke apologetiek: Pas op voor de valkuil van het vertrouwen op je eigen intellectuele vermogens, wanneer je iemand het koninkrijk van God probeert binnen te werken.
 • Christelijke Halloween: Hoe kunnen we op deze viering reageren? Leer over de geschiedenis van Halloween en neem een geïnformeerde beslissing.
 • Christelijke hypocrisie: Wat is hypocrisie? Waarom voeren wij er allemaal een strijd tegen? Ontdek wat Jezus te zeggen had over hypocrisie. Ben jij het ermee eens?
 • Christelijke meditatie: De geschiedenis en de praktijk van de Bijbelse meditatie. Hoe deze door de New Age beweging een slechte naam heeft gekregen. Wat zouden we elke dag moeten overpeinzen?
 • Christelijke tevredenheid: Wat zegt de Bijbel over tevredenheid? Hoe kunnen wij tevreden zijn onder de druk van deze wereld? Leer meer.
 • Christelijke therapie: Wat is het verschil tussen Bijbels advies en werelds advies? Bestaat er een verschil wat betreft het brandpunt van de behandeling?
 • Christelijke verantwoording: Verantwoordelijk zijn voor je daden. Het is essentieel om mensen te kennen die je kunnen ondersteunen of iemand aan wie je verantwoording kunt afleggen.
 • De Bijbel begrijpen: Het begrijpen van de Bijbel begint met het lezen van de Bijbel. Een complex boek met een eenvoudige boodschap. Stel deze voor jezelf op de proef.
 • De Bijbel en de geslachten: Wat heeft de Bijbel te zeggen over het huwelijk, het gezin en de geslachten? Ontdek het middels deze studie van dit onderwerp.
 • De Bijbel en voedsel: Wat zegt de Bijbel over voedsel? Wat mogen we wel en niet eten? Vindt God het belangrijk wat wij eten?
 • De Christelijke leer: Een duidelijke uitleg van de leer in de Schriftteksten. Eenvoudige voorstellingen van de rechtvaardiging en de redding van de mens. De geschenken van genade en geloof. Hoe zit het met goede werken?
 • De definitie van discipelschap: Wat is een volgeling van Jezus? Wat is discipelschap? Lees hier enkele definities en denk eens na over hun betekenis.
 • De definitie van zonde: Moraliteit en de begrenzingen van het menselijk geweten. Wat zijn Gods morele gedragsregels? Een blik op de tien geboden.
 • De dood en de hemel: Is er echt een leven na de dood? Is er een plaats waar we naar toe gaan nadat we sterven? Lees hier verder.
 • De doop in de Heilige Geest: Definieer en begrijp dit onderwerp. Wat betekent de doop in de Heilige Geest en op wie is deze van toepassing? Wat zegt de Bijbel?
 • De Drie-eenheid: Leer over deze doctrine en deze onverklaarbare realiteit. Wat betekent deze en wat heeft dat met jou te maken?
 • De geschiedenis van Satan: Je hebt wellicht de verhalen gehoord over de slang die Eva in de hof van Eden verleidde. Is de duivel slechts een denkbeeldige schurk?
 • De gezindheid van Christus: Hoe kan ik de gezindheid van Christus in mijn leven ontwikkelen? Wat betekent deze term en in welke context werd deze door Paulus gebruikt?
 • De Heilige Schrift: Waar komen al die moderne Christelijke begrippen eigenlijk vandaan? Als deze ideeën waar zijn, moeten zij een basis in de Bijbel hebben!
 • De klooftheorie: De achtergrond, het uitgangspunt en de problemen van de klooftheorie. Het Schriftuurlijke bewijs tegen de theorie. De inconsequente leer van de theorie.
 • De kruistochten: Lees beknopte samenvattingen van alle kruistochten en waarom deze werden gestreden. Wat was de motivatie achter deze hevige gevechten?
 • De leer van de erfzonde: Heeft elk mens een geërfde zondige natuur in zijn genetische opmaak ingebouwd? Lees deze reactie op Sam Harris en Richard Dawkins.
 • De opname: Wat is deze gebeurtenis in de eindtijd? Wat is de verdrukking? Zorg ervoor dat je veilig bent in je kennis en in je hoop.
 • De prijs van discipelschap: Is het tijd om de prijs van oprecht discipelschap van Christus eens te overwegen? Hier is een krachtige les voor ons allemaal.
 • De rechterstoel: Wanneer zal dit plaatsvinden? Wat is het doel? Ontdek hoe de Bijbel deze gebeurtenis beschrijft.
 • De rol van de echtgenoot in de Bijbel: Hoe omschrijft de Bijbel de rol van een man in het huwelijk? Wat wordt er over de echtgenoot gezegd? Bestudeer de verzen hier.
 • De rol van de echtgenote in de Bijbel: Welke verantwoordelijkheden heeft een echtgenote? Wat zegt de Bijbel? Ontdek meer over vrouwen in de Bijbel.
 • De tien geboden: De tien geboden vertellen ons de absolute waarheid over onze levens en de opvoeding van onze kinderen. Moeten wij ze echt uit het openbare leven verwijderen?
 • De toereikendheid van Christus: Wat wordt hiermee bedoeld? Hoe kunnen wij volledig alleen op Christus vertrouwen en niet op onszelf? Wat is de sleutel tot de overwinning?
 • De voorstelling van engelen: Treden engelen werkelijk op als onze individuele beschermers? Een blik op de Schriftteksten en de diverse rollen die engelen in onze levens spelen.
 • De waarheid over de Da Vinci code: Bestudeer de beweringen uit de Da Vinci Code. Wat is waar en wat niet? Bestudeer de feiten.
 • De wapenrusting van God: Wat is deze wapenrusting en waarom gaf God deze aan Zijn kinderen? Waar draait de strijd om? Bestudeer hier Efeziërs 6.
 • De waterdoop: Is de doop noodzakelijk om naar de hemel te kunnen gaan? Een onderzoek van de Schrift en een overzicht van de controverse binnen de Christelijke kerk.
 • De wederkomst: De lang verwachte gebeurtenis waarin Jezus naar de aarde terugkeert om het kwaad te verslaan en om Zijn heerschappij van rechtvaardigheid en vrede in te stellen.
 • De wortels van Halloween: Hoe hebben de verschillende culturen in de wereld deze feestdag door de jaren heen gevierd? Waar komen onze huidige gebruiken vandaan? Ontdek hier meer.
 • De zonde van hoogmoed: Vooringenomenheid met jezelf. Leer over de redenen voor een hoogmoedig hart, bestudeer voorbeelden uit de geschiedenis en leer hoe je deze zonde kunt bestrijden.
 • Discipel van Christus: Wie is een waar Christen? Wat betekent het om "wederboren" te worden? Jezus is meer dan onze Redder; Hij is onze Heer.
 • Een Christelijk wereldbeeld onderwijzen: Wat is een wereldbeeld en waarom is het belangrijk dat wij onze kinderen daarin onderwijzen? Lees een interview met John Stonestreet van Summit Ministries.
 • Een Christelijk wereldbeeld ontwikkelen: Wat geloven scholieren en studenten? Hoe worden zij afgeleid? Hoe belangrijk is een wereldbeeld in het leven van tieners?
 • Een Christelijke mentor: Waarom is mentorschap zo belangrijk in onze huidige cultuur? Wat als de persoon die ik begeleid niet wil horen wat ik te zeggen heb?
 • Een dagboek bijhouden: Schrijf aan God wat je hart voelt; dat is een vorm van aanbidding. Zoek God in afzondering op en ontdekr hoe Hij jou in jouw leven toefluistert.
 • Eens gered, altijd gered: Vraag jij je weleens af of jouw redding verloren kan gaan? Is dat idee Bijbels? Bestudeer het bewijs hier.
 • Egoïsme: Lees hoe een zekere jongeman zijn zelfzuchtige gevoelens te lijf ging. Hoe liep dit af? Wat leerde hij ervan?
 • Engelen: Ze zijn overal in de popcultuur te vinden. Bestaan zij echt? Wat is mythe en wat is waarheid? Welke krachten bezitten zij?
 • Ethiek op de werkplek: Lijkt het winstbejag 'kost wat kost' belangrijker dan de onderneming op een ethische, eerlijke manier draaiende te houden?
 • Gebed om zonden te belijden: Ik ben een goed mens. Ik moord niet, bedrieg niemand en lieg niet. Welke zonden zou ik dan moeten belijden? Lees hier waarom het belijden van zonde zo belangrijk is.
 • Gebedsgenezing: Leer meer over genezing en wat erbij komt kijken. Wat geloven wij en wie is uiteindelijk de genezer?
 • Gebrokenheid: Is gebrokenheid een onderdeel van het genezingsproces? Wat zegt de Bijbel over Gods liefde en hoe die zich verhoudt tot gebrokenheid?
 • Geestelijk leiderschap: Je kunt leiderschap over anderen hebben en tegelijk een dienaar zijn door het voorbeeld van Jezus Christus te volgen. Nederigheid is noodzakelijkheid voor elke leider - in het zakenleven en in de kerk.
 • Geestelijke groei: Hoe kan een Christen groeien op zijn levenswandel met Christus? Welke rol vervult de Heilige Geest in zijn ontwikkeling?
 • Geestelijke oorlogvoering: Een realiteit in het Christelijke leven. Leer hoe je de onzichtbare krachten van Satan met de wapenrusting van God kunt bestrijden.
 • Geestelijke volwassenheid: Het groeiproces waarin we steeds meer als Jezus Christus worden. Het is een doorgaand proces van overgave en gehoorzaamheid. Begin nu met jouw groeiproces.
 • Genade of werken: Kunnen wij onze redding verdienen of moeten we Gods genade aanvaarden? Ontdek hier wat de Bijbel te zeggen heeft over deze eeuwenoude controverse.
 • Genade of werken video: Wat is genade? Randall Niles bekijkt het Goede Nieuws dat de boodschap van Jezus Christus zo anders maakt dan de door de mens verzonnen religieuze pogingen om zich met God te verzoenen.
 • God vinden: Wat leidt een mens naar God? Lees dit verhaal over een man die op zoek ging naar de waarheid en deze door bijzondere omstandigheden wist te vinden.
 • Gods namen: Gods karakter, eigenschappen en aard worden door Zijn namen geopenbaard. De namen voor God in het Nieuwe Testament van de Bijbel.
 • Gods stem horen: Ontdek manieren waarop je hart kan worden voorbereid om te luisteren met behulp van de Bijbel, gebed, het onderricht van Jezus Christus en de Heilige Geest.
 • Gods wil kennen: Wanneer wij de wil van God willen kennen, dan begint dat met een neutraal hart. Ben jij er klaar voor om te horen wat Hij te zeggen heeft?
 • Goed en kwaad: Wat is het kwaad? Bestaat het wel? Wat is uiteindelijk de waarheid over goed en kwaad? Ontdek wat deze auteur hierover te vertellen heeft.
 • Goliat: Leer meer over deze man uit Gat en over zijn rol in de geschiedenis. Hebben wij zelf tegenwoordig Goliats in onze levens?
 • Hebzucht: Wat is het en hoe leidt dit tot zelfvernietiging? Is het meer dan gewoon ambitie en macht? Leer hier over de hoofdpunten.
 • Het boek Genesis: Het boek over het begin van alles dingen. Het Bijbelse verslag en de invloed van de moderne geologische en biologische wetenschappen. Recente ontdekkingen die de Schriftteksten rechtvaardigen.
 • Het boek Johannes: Het Evangelieboek dat aan alle mensen is geschreven. De glorieuze schrifttekst die de waarheid van Jezus Christus onthult. Het prachtige Goede Nieuws.
 • Het Laatste Avondmaal: Een belangrijke gebeurtenis in het leven van Jezus Christus. Een overzicht van de Bijbelse geschiedenis en de toepassing op onze levens van vandaag.
 • Het Lam van God: Het Lam van God dat de zonden van de wereld wegneemt. De Bijbelse fundering voor de Messias, Jezus Christus.
 • Het ouderschap: Wat zijn de sleutels tot een goed ouderschap? Wat kun je leren van de mensen die jou hierin zijn voor gegaan?
 • Het verhaal van Lucifer: Bestudeer de Bijbelse passages over de val van Lucifer. Wat veroorzaakte zijn val uit de heerlijkheid? Wat is zijn huidige status?
 • Hoe de Bijbel te lezen?: Bestudeer jij de Bijbel nog niet zo lang? Weet je niet waar je moet beginnen met lezen? Vind hier bruikbare tips om Gods Woord te kunnen begrijpen.
 • Hulp bij het begrijpen van de Bijbel: God wil dat we Zijn Woord begrijpen. Hier vind je enkele inzichten en hulpmiddelen die je bij je studies kunnen helpen. Stel hier je vragen.
 • Ik heb liever Jezus: Lees de tekst van deze beroemde hymne en ontdek de achterliggende geschiedenis. Wat zegt de Bijbel over het onderwerp van dit lied?
 • In Christus blijven: Wat betekent het om een dergelijke relatie en gemeenschap met God te hebben? Hoe maakt de Heilige Geest dit mogelijk?
 • In Christus groeien: Wat betekent het dat we groeien in onze geestelijke levens? Hoe gaat dat? Is er een formule?
 • Inspirerende Bijbelverzen: Welke Bijbelverzen gebruiken mensen vaak om zich door moeilijke tijden heen te werken? Vind hier verzen die je kunnen helpen wanneer je te kampen hebt met depressie, verdriet, angst of andere uitdagingen.
 • Intimiteit in het huwelijk: Welke rol speelt intimiteit in de huwelijksrelatie? Hoe kun je beter in de behoeften van je huwelijkspartner voorzien?
 • Is de duivel echt: Onderzoek het bewijs voor een letterlijke duivel. Bestaat hij? Wat doet hij en hoe moeten we daar op reageren?
 • Is homoseksualiteit een zonde?: Leer hier wat de Bijbel over homoseksualiteit te zeggen heeft. Wordt dit door de Bijbel veroordeeld of geaccepteerd? Is het Woord van God door de tijd veranderd?
 • Is orale seks een zonde?: Is het verkeerd wanneer een stel aan orale seks doet? Denk eens na over de redenen waarom je dit doet en stel jezelf dan de volgende belangrijke vragen.
 • Je ouders eren: Wat betekent het om je ouders te eren? Hoe komt dit in verschillende culturen tot uitdrukking? Wat betekent het in jouw cultuur?
 • Jezus Christus: Wie is deze man die meer controverse veroorzaakt dan welke andere religieuze leider in de geschiedenis dan ook? Onderzoek de alternatieven. Ontdek de waarheid.
 • Jezus heeft de prijs betaald: Leer meer over de hymne 'Jesus Paid It All' en het geestelijke belang van deze woorden. Welke ondersteuning bestaat ervoor in de Schriftteksten?
 • Jezus houdt van de kleine kinderen: Wat was de inspiratie voor dit lied? Leer hier meer over de schrijver en componist van dit bekende kinderliedje.
 • Jezus houdt van mij: Het lied 'Jezus houdt van mij' is een bekende hymne voor kinderen. Maar is dit ook waar? Houdt Jezus echt van mij? Lees hier de tekst.
 • Jezus is de enige weg: Is Jezus de enige weg naar de hemel? Hoe zit het met mensen die nog nooit van Jezus gehoord hebben? Leer hier meer.
 • Jezus volgen: Hoe is het mogelijk om Jezus werkelijk te volgen? Wat komt erbij kijken? Lees de Bijbelverzen over dit onderwerp.
 • Jezusvis: Ik zie dit symbool op auto's, visitekaartjes en gitaarkoffers. Wat betekent het eigenlijk? Waar komt dat symbool vandaan?
 • Johannes 3:16: Ongeacht de taal en ongeacht de vertaling, de boodschap van God is eenvoudig en duidelijk. Ontdek vandaag Zijn grenzeloze liefde.
 • Jozef in de Bijbel: Leer meer over de twee bekendste mannen in de Bijbel met de naam Jozef. Wat kunnen we van deze mannen leren? Werden zij door God geëerd?
 • Kersttradities: Ontdek hier enkele praktische tradities die jouw kinderen de waarden achter de gebruiken kunnen leren. Gebruik het kerstfeest om je kind de ware reden voor onze feeststemming te leren.
 • Lauw Christendom: Is jouw Christendom roze? Worstel jij met apathie? Wat is het geneesmiddel voor een lauwe relatie?
 • Leven na de dood: De dood is voor alle mensen een werkelijkheid. Is er een leven na de dood? Wat is waar en wat is onwaar? Hoe kunnen we dat weten?
 • Manieren om te bidden: Leer over diverse manieren om te bidden en ontdek hoe jij deze kunt integreren in jouw dagelijkse gebedsleven en in jouw relatie met God.
 • Meditatie: Een nieuwe nadruk op overdenking en bezinning. De betekenis in het Hindoeïstische, de New Age beweging en het Christelijke geloof. Waarheid en reinheid als brandpunt.
 • Mediteren over Gods Woord: Wat is mediteren en waarom is dit belangrijk in het leven van elke gelovige? Vind hier inzichten uit de Bijbel over dit onderwerp.
 • Mefiboset: Wie was deze man en waarom is hij van belang voor onze wereld van vandaag de dag? Wat kunnen we van hem leren?
 • Met Christus gekruisigd: Wat betekent dat? Waar gaat dit vers over? Kunnen wij als Gods kinderen zonder zonde leven?
 • Moet je gedoopt zijn om behouden te worden?: Vind het antwoord op deze belangrijke vraag. Wat is het doel van de doop? Bestudeer hier het bijbelse bewijs.
 • Moet je gedoopt zijn om naar de hemel te gaan?: Wat is het antwoord op deze belangrijke vraag? Waarom is de doop belangrijk? Bestudeer het duidelijke Bijbelse bewijs hier.
 • Naar God luisteren: Heb jij een verlangen om Gods stem te horen, maar weet je niet hoe je dat kunt doen? Je kunt hier enkele aanwijzingen en praktisch advies vinden.
 • Ongeduld: Voer jij een strijd met je eigen ongeduldige geest? Heb jij een hekel aan wachten en wens jij dat je dag eindelijk eens het juiste tempo volgt?
 • Onverhoorde gebeden: Verhoort God daadwerkelijk onze gebeden? Ontdek of God naar onze gebeden luistert en hierdoor actie onderneemt.
 • Op God vertrouwen: Is het mogelijk om al je angsten en al je mislukkingen in Gods handen te leggen? Kijk eens wat de Bijbel erover zegt.
 • Open theïsme: Bestudeer deze theologische positie. De hoofdvraag is: 'Kent God de toekomst?' Vind hier het antwoord en de ondersteunende Schriftteksten.
 • Overwinning in Jezus: Wat is de betekenis van deze hymne die vol geloof zit? Is het mogelijk om door Jezus de overwinning te behalen?
 • Pasen voor de Christen: Waar gaat deze bijzondere feestdag eigenlijk over? Wat is de geschiedenis ervan? Heeft deze feestdag een bijzondere betekenis voor een Christen die een persoonlijke relatie met Jezus heeft?
 • Persoonlijke geestelijke groei: Wat betekent het om in God te groeien? Wat zijn de stappen die we moeten nemen om met God te groeien? Zoek hier naar antwoorden.
 • Schuldgevoelens overwinnen: Is het mogelijk om schuldgevoelens kwijt te raken die ik al jaren heb? Ontdek hier wat de Bijbel erover zegt.
 • Seks en de Bijbel: Wat is het Christelijke standpunt ten opzichte van seks? Lees deze reactie op Sam Harris, auteur van het boek 'Brief aan een Christelijke natie'.
 • Slavernij in de Bijbel: Hoe verklaren Christenen de ideeën over slavernij uit de Bijbelse tijd? Kijk eens naar deze verklaring als reactie op het werk van schrijver Sam Harris.
 • Stille tijd: Als je een dagelijkse afspraak met God maakt, dan zal deze stille tijd een belangrijk onderdeel van je dagelijkse leven worden. Leer hoe je dit kunt doen.
 • Teleurgesteld in God: Ben jij teleurgesteld in God? Vraag jij je af waarom sommige dingen gebeuren? Vind hulp in de Bijbel.
 • Uitverkiezing: Bestaat er een hogere intelligentie die alles weet, alles ziet en altijd aanwezig is? Vergroot je kennis door er meer over te lezen.
 • Verleidingen weerstaan: Geef jij wel eens toe aan aan verleidingen? Ontdek waarom deze verleidingen bestaan en hoe jij ze kunt weerstaan.
 • Vertrouwen op God: “Vertrouw op God en op mij.” Het is geen eenvoudige taak om de woorden van deze bemoediging te ontleden, maar het is van het grootste belang dat we dat wel doen. Want deze woorden vormen een essentieel houvast in moeilijke tijden.
 • Volgeling van Christus: Wat karakteriseert een man of vrouw die Jezus Christus volgt? Wat maakt hen anders dan anderen? Hoe kan zijn of haar hart beoordeeld worden?
 • Waarom moeten we bidden?: Hoort God ons ook wel als we bidden? Hoe bidden we en waar bidden we om?
 • Wanneer ik Jezus aanroep: Denk eens na over de woorden van dit lied. De tekst spreekt boekdelen en het Bijbelse voorbeeld van Jezus geeft ons veel stof tot nadenken.
 • Wat is bidden?: Zit er een kracht in gebeden of is het niets meer dan bepaalde zinnen steeds maar weer herhalen? Ontdek hier de sleutel tot effectief bidden.
 • Wat is de onvergeeflijke zonde?: Wat is deze onvergeeflijke daad? Kan ik die zonde begaan? Wat als ik dat al gedaan heb? Zal God me toch nog vergeven?
 • Wat is discipelschap?: Wat betekent het om een discipel of volgeling van Jezus te zijn? Hoe kan ik deze informatie en een dergelijke relatie aan iemand anders overdragen?
 • Wat is zonde?: Lees een definitie van zonde en ontdek hoe dit met jouw leven verband houdt. Wat is zonde en wat zegt de Bijbel erover?
 • Wees stil en weet dat Ik God ben: Wat betekent deze zin? Hoe is deze van ons op toepassing? Ontdek hier hoe het gebruik ervan jouw leven kan veranderen.
 • Wereldse Christen: Wat betekent de term 'wereldse Christen'? Wat heeft de Bijbel over dit onderwerp te zeggen? Wat is de remedie?
 • Wereldsheid: Wat is wereldsheid? Hoe wordt dit in de Bijbel beschreven? Hoe kan dit vergeleken worden met dingen die een eeuwige waarde hebben?
 • Alles over Jezus volgen: Ontdek praktische tips over je geloof in onze Redder, het bevorderen van discipelschap, het leren kennen van Gods en hoe jij je leven in Zijn handen kunt leggen.
 • Alles over Zijn onderneming: Godvruchtige principes voor het bedrijfsleven waarmee we Zijn Licht over de wereldmarkt kunnen laten stralen!
 • Alles over liefde: Wat houdt liefde eigenlijk in? Wat zijn de begeerten die de ware betekenis van liefde en passie kunnen aanvallen?

Copyright © 2002-2021 AllAboutJesusChrist.org, Alle rechten voorbehouden