Alles Over Jezus Christus Oude spijkerkruis - Alles Over Jezus Christus Banier

Waarom is Jezus Heer?

QUESTION: Waarom is Jezus Heer?

ANSWER:

Jezus Christus beweerde dat Hij de Zoon van God was; een Redder voor alle mensen die ervoor hebben gekozen om in Hem te geloven. Het feit dat Jezus beweerde de Messias te zijn is niet uniek in de geschiedenis. Door de geschiedenis heen hebben veel mensen beweerd door God gezonden te zijn. Handelingen 5:36 noemt een man, Teudas genaamd, die "iemand" beweerde te zijn die door mensen werd gevolgd. Mohammed is een ander voorbeeld. Het leven en de komst van Jezus werd duizenden jaren voordat Hij werd geboren voorspeld in het boek Jesaja. Hij vervulde deze en vele andere profetieën die geschreven werden vóórdat Zijn geboorte uit de maagd Maria plaatsvond. Jezus had vele unieke kwaliteiten die niet geëvenaard konden worden door de anderen die beweerden de Messias te zijn; Jezus Christus overwon de dood aan het kruis en werd uit de dood opgewekt om met Zijn Vader in de hemel te zijn. Andere voorbeelden van het feit dat Jezus Heer is zijn onder andere Zijn vermogen om verleidingen te weerstaan en een zondeloos en perfect leven te leiden en Zijn vermogen om in de naam van God gedocumenteerde wonderen te verrichten.

Johannes 3:16-17 is één van de meest populaire Bijbelpassages: "Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. God heeft zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te vellen, maar om de wereld door hem te redden".

Zoals Kolossenzen 1:15 zegt: "Beeld van God, de onzichtbare, is hij [Christus], eerstgeborene van heel de schepping". Jezus biedt, door Gods genade, een eeuwige hoop aan ieder die gelooft dat Hij Heer is.

God houdt van de wereld en van alles wat Hij heeft geschapen. Maar, wij als mensen hebben ervoor gekozen om ons door onze zonden van Hem af te zonderen. Jezus biedt ons de brug om Gods genadige vergeving voor onze zonden te ontvangen en de hoop op het eeuwige leven te vervullen. Dit was het doel van Jezus Christus en de reden waarom Jezus Heer is. God stuurde Jezus meer dan 2000 jaar geleden naar de aarde om een voorbeeld te stellen; het is Gods wil dat iedereen hier op aarde zo zou leven. Hij volbracht Zijn doel door bereidwillig gekruisigd te worden, zodat God door middel van Zijn opstanding verheerlijkt zou worden. Hij leefde Zijn leven hier op aarde in perfecte gehoorzaamheid aan God, ondanks het lijden en de pijn die Hij te verduren had, waaronder afranselingen, vernederingen, twijfel, spot en hoon, en uiteindelijk de zwaarst mogelijke executievorm, waarbij Zijn ledematen werden doorboord en aan een kruis werden vastgeslagen.

Jezus leidde een leven dat volledig gehoorzaam aan God was; iets dat wij niet kunnen, hoe zeer we dit ook proberen met de wilskracht of het kennisniveau dat we bezitten. Iedereen heeft gezondigd behalve Jezus Christus; Hij was perfect in liefde. Dit is iets dat alleen God kan zijn. Jezus verrichtte meer dan 23 gedocumenteerde wonderen, waarbij ooggetuigen aanwezig waren, waarin Hij de natuur beheerste, de dood overwon en genezende krachten vertoonde die in de geschiedenis van de wereld nooit zijn geëvenaard of uitgevoerd. Jezus had vermogens die alleen God zou kunnen hebben. Hij had het vermogen om de toekomst te voorspellen zoals wordt aangegeven in het boek van Marcus, in vers 14:72, en in het boek van Matteüs, vers 16:18. Jezus eerde God door middel van elke gebeurtenis in Zijn leven. Hij was nederig en zachtaardig en weerspiegelde hiermee de Geest van God. Dit is verder bewijs voor het feit dat Jezus Heer is. Er is geen enkel ander geloof in de wereld dat het bewijs kan leveren dat Jezus Heer is. Jezus leeft nog steeds in de hemel aan de rechterhand van de God. We kunnen Hem niet zien, maar we moeten vertrouwen op de gedocumenteerde feiten en Zijn boodschap van de redding voor ieder die in Hem gelooft. Wanneer we ervoor kiezen om in Jezus Christus te geloven en op God te vertrouwen, dan belooft Hij ons dat Hij voor ieder van ons een plaats in de Hemel zal veiligstellen.

Lees meer over het Heerschap van Jezus!


WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragenCopyright © 2002-2021 AllAboutJesusChrist.org, Alle rechten voorbehouden